About us   /   News   /   Events  /   Vacancies   /   VCA**    NL Nederlands  FR French   EN English (UK)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tallpack International BV zoals gedeponeerd onder nummer 111042694 bij de kamer van koophandel Midden-Nederland op 1 juli 2010.

1.  -Algemeen

1.1       -Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van Tallpack international BV gevestigd te Geldermalsen hierna te noemen ‘Tallpack’.

1.2       -Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet algemene voorwaarden van een wederpartij, hierna ‘Koper’, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Tallpack. Van deze laatste voorwaarden kan niet dan schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken.

2   -Totstandkoming prijzen, overeenkomsten en voorwaarden.

2.1       -De in de aanbieding genoemde prijzen, voorwaarden en overkomsten zijn steeds gebaseerd op het ten tijde  van de aanbieding geldende prijspeil en gelden exclusief BTW en zijn af fabriek of Geldermalsen tenzij anders door ons schriftelijk is medegedeeld.

2.2       -Indien door Tallpack een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn offertes van Tallpack vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Tallpack binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.

2.3       -De door Tallpack uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Tallpack is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper, door hem binnen 60 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

2.4       -Tallpack is gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van onze leveranciers, vrachtprijzen, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door de Koper te betalen prijs.

2.5       -Indien Tallpack geen schriftelijke offerte heeft uitgebracht, bindt een opdracht tot levering eerst nadat Tallpack een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

3   -Leveringstermijn

3.1       -Is Koper een termijnbetaling verschuldigd, dient hij zekerheid te stellen of voor de uitvoering benodigde informatie en /of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen resp. de zekerheid is gesteld de informatie en /of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

3.2       -De door ons gegeven levertijden zijn niet fataal en wij raken dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden.

3.3       -Indien de Koper nalatig blijkt met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering van zaken dient mee te werken, zijn de zaken voor risico van de Koper vanaf het moment dat zij voor verzending gereed staan, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. De Koper is in dat geval naast de koopprijs tevens een vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.

3.4       -Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde voor het geval dat wij door overmacht tijdelijk of blijvend niet kunnen nakomen.

3.5       -Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook , geeft de Koper geen recht op niet nakoming en /of opschorting van zijn verplichtingen jegens Tallpack. Koper kan terzake geen aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij Tallpack de overeenkomst ook niet of geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aanzegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd

4   -Levering, transport en risico -overgang

4.1       -Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering ‘af -magazijn’ van Tallpack of ‘af -fabriek’. Op Koper rust een afnameplicht. Tallpack is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 van deze voorwaarden.

4.2       -Het risico ter zake van verlies, vernietiging en / of schade voor te leveren zaken gaat op Koper over zodra het vervoer van de zaken een aanvang neemt, ook indien geen levering af -magazijn is overeengekomen. Dit risico blijft verder steeds bij Koper. Risico -overgang heeft eveneens plaats op het moment dat Tallpack zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt doch Koper deze om welke reden dan ook niet afneemt

4.3       -Indien de partijen zijn overeengekomen dat Tallpack het vervoer van de goederen zal organiseren is de keuze van de vervoerder en de vervoermiddelen aan Tallpack. Vertraging in de levering tengevolge van tekortschieten van de door Tallpack gekozen vervoerder resp. vervoermiddel komt niet voor rekening van Tallpack en kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

5   -Koop op proef

5.1       -Van een koop op proef is sprake indien Tallpack en Koper zijn overeengekomen dat de koop wordt gesloten onder de voorwaarde dat Koper de hem op proef geleverde zaak of zaken inderdaad wenst te kopen. Indien een dergelijke proeflevering is overeengekomen, is Koper gehouden de op proef geleverde zaak op zijn kosten voor de duur van de proeflevering te verzekeren tegen risico’s van beschadiging, verlies of diefstal.

5.2       -Koper dient binnen 10 kalenderdagen na aflevering van de op proef geleverde zaak of zaken aan Tallpack te kennen te geven of hij de zaak of zaken wenst te kopen. Indien Koper niet binnen 10 kalenderdagen de op proef geleverde zaak of zaken heeft geretourneerd wordt hij geacht de zaak of zaken te hebben gekocht en wel met ingang van de dag van aflevering van de zaak of zaken. De kosten van vervoer zijn ten alle tijden voor rekening van Koper.

6   -Prijzen

6.1       -Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en andere overheidsheffingen, kosten voor vervoer, verzekering, af fabriek en in Nederlandse valuta.

6.2       -Indien Koper met Tallpack een bepaalde prijs overeenkomt, is Tallpack na totstandkoming van de overeenkomst maar voor de levering van de zaak of zaken gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Tallpack kan aantonen dat zich tussen het moment van overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en /of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.

6.3       -Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

7   -Betaling

7.1       -Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen indien Tallpack daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur op een door Tallpack aan te geven bank- of girorekening. Tallpack is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.

7.2       -Koper is niet bevoegd tot opschorting van korting op enige betaling. Verrekening door Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Tallpack uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

7.3       -Bij niet-tijdige betaling raakt Koper zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Tallpack mag voorts, voor zover levering onder enig met Koper gesloten overeenkomst nog niet heeft plaats gevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Tallpack bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks verminderd haar recht op schadevergoeding.

7.4       -Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten voor juridische bijstand), die voor Tallpack verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens Koper, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten zijn door Koper verschuldigd, in ieder geval wanneer Tallpack zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in Incassozaken wordt geadviseerd.

7.5       -Het gehele verkoopbedrag is van Koper opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeen gekomen termijn op de vervaldag, (1) Koper surseance van betaling of zijn eigen faillissement aanvraagt resp. failliet wordt verklaard, (2) Koper besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (3) de vennootschap van Koper wordt ontbonden, (4) Koper meer dan tweemaal niet- tijdig heeft betaald. In de genoemde gevallen is Tallpack bevoegd door een daartoe strekkende verklaring alle overeenkomsten met Koper met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, wanneer Koper niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar oordeel van Tallpack passende zekerheid voor al hetgeen Koper aan Tallpack verschuldigd is en nog zal worden verstrekt, onverminderd de overige rechten van Tallpack.

8   -Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1       -Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Tallpack geleverde of nog te leveren zaken. Tallpack blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang afnemer de vorderingen van Tallpack terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft en zolang Koper vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van de overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
8.2       -Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Tallpack geleverde goederen een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbind zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht te willen vestigen op eerste verlangen van Tallpack te zullen verklaren dat Koper niet tot het vestigen van het pandrecht bevoegd is.

8.3       -Ingeval Koper enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen of uit te voeren werk jegens ons niet nakomt, is Tallpack zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, terug te nemen. Koper geeft nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tallpack dan wel aan en door Haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Tallpack haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Tallpack zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

8.4       -Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Tallpack zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9   -Zekerheid

9.1       -Tallpack heeft te allen tijde, voor of na levering, het recht van Koper te verlangen dat deze ten genoegen van Tallpack zekerheid stelt voor de voldoening aan zijn verplichtingen. Indien Koper de verlangde zekerheid niet stelt, is Tallpack gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onder gehoudenheid van Koper tot volledige vergoeding van de door Tallpack geleden schade , ondermeer bestaande uit winstderving, montage en transportkosten.

9.2       -Wanneer Tallpack zekerheidsstelling verlangt wordt de levertermijn opgeschort totdat Koper de verlangde zekerheid heeft gesteld.

10 -Garantie, reclame en tekortkomingen

10.1      -Koper kan op een gebrek in de levering van goederen of op prestaties geen beroep meer doen, indien niet binnen 8 dagen na ontdekking bij Tallpack terzake door Koper is gereclameerd, waarbij Koper dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. De melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming. De datum van de factuur en het factuurnummer dienen daarbij vermeldt te worden. Bovendien dient Tallpack in de gelegenheid te worden gesteld de geleverde goederen in originele verpakking of staat te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen vermelde termijn ontdekt hadden kunnen worden.

10.2      -Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder allen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 6 maanden na uitvoering of levering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van Tallpack aan haar toegerekend kunnen worden, door Tallpack kostenloos ongedaan gemaakt door, naar keuze van Tallpack, herstel en /of vervanging.

10.3      -De garantie geldt slechts indien Koper aan al zijn verplichtingen jegens Tallpack, zowel financieel als anderszins heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

10.4      -Geen garantie wordt gegeven voor gebruikte (tweedehands) onderdelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.5      -Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens Koper zelf of door derden aangebracht zonder toestemming van Tallpack, blijven buiten de garantie.

10.6      -Het terugsturen van geleverde goederen kan slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van Tallpack en dient te geschieden volgens door Tallpack te geven (transport-)instructies. De retourzending dient vergezeld te gaan van de schriftelijke melding met betrekking tot de door Koper gestelde tekortkoming. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tallpack behoeven door haar niet te worden aanvaard. Indien Tallpack in een dergelijk geval teruggezonden zaken toch in ontvangst neemt, dan worden de teruggezonden zaken voor rekening en risico van Koper opgeslagen en te zijner beschikking gehouden. Toestemming tot terugzenden resp. in ontvangst name van de zaken door Tallpack betekend nimmer dat Tallpack erkent dat de door Koper gestelde tekortkoming zich voordoet.

10.7      -Koper dient aan Tallpack te vergoeden de kosten tengevolge van ongegronde reclames.

10.8      -Een beroep op enige tekortkoming geeft aan Koper niet het recht zijn betalingen op te schorten.

11 -Overmacht

11.1      -Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan Tallpack en noch voor rekening van Tallpack komt. Van overmacht aan de zijde van Tallpack is in ieder geval sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorwaarden daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, werkstakingen, bedrijfsbezetting, diefstal of storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie Tallpack de benodigde materialen of goederen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Tallpack ontstaan.

11.2      -In geval van verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van in lid 1 omschreven situatie aangaande overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst doormiddels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Tallpack tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

12 -Veiligheid, onderdelen en goederen

12.1      -Koper dient de door Tallpack verstrekte gebruiksaanwijzingen resp. veiligheidsvoorschriften na te leven en zijn medewerkers en derden die van de zaken gebruik maken, dien omtrent te informeren. Koper zal zorgdragen voor vertaling van de teksten in een andere taal dan Nederlands indien de betrokkenen de Nederlandse taal niet goed meester zijn. Koper dient voorts de door de bevoegde autoriteiten ter zake gestelde voorschriften na te leven resp. op de naleving daarvan toe te zien.

12.2      -In geval van reparatie resp. vervanging van onderdelen van een door Tallpack geleverde machine of apparaat dient Koper slechts gebruik te maken van onderdelen die hem door Tallpack zijn aanbevolen in de verstrekte onderdeeltekeningen en onderdeellijsten als geschikt voor de machine of het apparaat in kwestie. Voorst dient Koper in geval van dergelijke werkzaamheden de in lid 1 van dit artikel bedoelde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

12.3      -Indien Koper de omschreven verplichtingen in lid 1 en 2 niet in acht heeft genomen en gebruik heeft gemaakt van andere dan door Tallpack als geschikt aanbevolen onderdelen of goederen en Koper Tallpack aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met gebruik van een door Tallpack geleverde machine of apparaat, dient Koper te bewijzen dat de oorzaak van de schade gelegen is in een gebrek in de door Tallpack geleverde onderdelen en / of goederen.

12.4      -Ingeval Koper door Tallpack geleverde onderdelen of goederen doorlevert dient hij met zijn afnemer overeen te komen dat deze afnemer de in lid 1, 2, en 3 van dit artikel omschreven verplichtingen in acht zal nemen en dient Koper er zorg voor te dragen dat de door Tallpack verstrekte gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften eveneens aan deze afnemer ter hand worden gesteld.

12.5      -Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is Tallpack nimmer aansprakelijk voor letselschade indien Koper in strijd heeft gehandeld met hiervoor onder 12.1 tot en met 12.4 genoemde verplichtingen. Koper dient Tallpack bovendien te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers en andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer dezen geen kennis hebben genomen van de hiervoor onder 12.1 tot en met 12.4 bedoelde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften.

13 -Aansprakelijkheid

13.1      -Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Tallpack rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen - het navolgende:

13.2      -Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Tallpack rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

13.3      -Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of vervolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door Koper aan derde verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

13.4      -In geen geval zullen wij aan Koper wegens geleden nadeel tot een hogere vergoeding kunnen worden aangesproken dan tot de netto factuurwaarde, zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering - van die levering waarmee de schade verband houdt.

13.5      -Koper vrijwaart Tallpack tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, met inbegrip van werknemers van Koper of van diens afnemer, die stellen schade te hebben geleden door goederen die Tallpack aan resp. vanwege Koper heeft geleverd, behoudens voor zover Koper aantoont dat Tallpack uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan Koper heeft te vergoeden.

13.6      -Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt Tallpack alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

14 -Geschillen, toepasselijk recht; bevoegde rechter

14.1      -Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiend uit tussen partijen bestaande overeenkomsten, zullen voorzover zij behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Tallpack valt, tenzij Tallpack er de voorkeur aangeeft het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen. De bepalingen van het Weens Verdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.